United States Continues its Support to Reduce Stunting in Laos

Friday 19 June 2020

 United States Continues its Support to Reduce Stunting in Laos

 

 

 

VIENTIANE, LAO PDR — Continuing the United States support to reduce stunting in Laos, on June 12, 2020, the Ministry of Health and Save the Children signed a Memorandum of Understanding (MOU) in reference to the Ministry of Foreign Affairs’ approval, for the extension period of 2020-2021 to implement the second phase of the Integrated Nutrition and Water, Sanitation and Hygiene (WASH) project, funded by the United States through the U.S. Agency for International Development (USAID). USAID Deputy Country Office Director Patrick Bowers on behalf of U.S. Ambassador to Laos Dr. Peter M. Haymond and representatives from government partner witnessed the MOU signing.

The Integrated Nutrition and WASH project, formally known as USAID Nurture, which aims to reduce child chronic malnutrition (stunting) and improve household nutrition, water, and sanitation and hygiene practices, has been supporting caregivers, health providers and government officers in addressing the primary causes of stunting through improving diets of children, pregnant women and mothers, and educating households in safe and healthy sanitation and hygiene practices. This integrated delivery model supports the Lao government in its implementation of the National Nutrition Strategy to 2025 and the National Plan of Action 2016-2020.

According to the latest Lao Social Indicator Survey (2017), Lao PDR’s stunting prevalence has declined from 35.6% to 33%. Although this is notable progress, there is still much work to be done to further reduce the stunting rate. Especially in Savannakhet and Khammouane provinces, where child malnutrition continues to be a considerable problem.

Speaking at the signing ceremony, Mr. Bowers firmly noted, “recognizing the importance of nutrition problems in the Lao PDR, USAID continues to provide additional support to the Lao government to reduce stunting among the key target groups in the target areas, this MOU reaffirms our strong partnership with the Government of Laos under the U.S. Laos Comprehensive Partnership, which is to improve the well-being of the people of Laos.”

In addition to promoting health and nutrition, the United States works in partnership with the government and people of the Lao PDR to improve education, facilitate trade and investment, and strengthen the rule of law.

 

[Lao below]

                                                               

 

ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາສຶບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາເດັກຂາດສານອາຫານແບບຊຳເຮື້ອ (ເດັກລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ) ຢູ່ ສປປ ລາວ

 

ໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2020, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ໂດຍອີງຕາມໜັງສືອະນຸມັດຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຕາງໜ້າໂດຍ ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ເເລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ໄດ້ມີພິທີລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການເຊື່ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການ, ນ້ຳ ແລະ ສຸຂານາໄມ ໄລຍະ 2 ເລີ່ມແຕ່ປີ 2020-2021. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ໃນການສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ບັນຫາເດັກຂາດສານອາຫານແບບຊຳເຮື້ອ (ເດັກລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ). ທ່ານ ເເພັດທຮີກ ບາວເວີ ຮອງຫົວໜ້າອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳລາວ ທ່ານ ດຣ. ປີເຕີເຮມອນເເລະ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າກິດຕິມະສັກຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານໃນການລົງນາມໃນຄັ້ງນີ້.

ໂຄງການເຊື່ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການ, ນ້ຳ ແລະ ສຸຂານາໄມ, ຫຼື ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນຊື່ໂຄງການ ຢູເອສເອໄອດີ ເນີເຈີ, ແມ່ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ດຳເນີນມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2017, ເຊິ່ງລວມມີ 2 ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຄື:

(1) ສືບຕໍ່ປັບປຸງດ້ານວິທີການໃຫ້ອາຫານເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກໂພຊະນາການ, ນໍ້າແລະ ສຸຂານາໄມ ໂດຍແນໃສ່ຄອບຄົວ 1.000 ວັນ (ເລີ່ມແຕ່ມື້ຖືພາຈົນເດັກນ້ອຍອາຍຸຄົບ 2 ປີ) ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນໄລຍະທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານພັດທະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງເດັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

(2) ແນໃສ່ສືບຕໍ່ປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທາງໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂານາໄມ ເຊີ່ງລວມມີ ຂະບວນການວຽກງານຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການດ້ານສຸຂານາໄມ (ຊຈສ) ເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດດໍາເນີນການປະເມີນ ແລະ ວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມດ້ານສຸຂາພິບານຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ,  ຂະບວນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານໂພຊະນາການທີ່ເປັນຜົນຈາກການຂາດການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກສຸຂານາໄມ ລວມທັງພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະ ສາຍເຫດອື່ນໆທີ່ຈຳກັດການດູດຊຶມສານອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ ເດັກຂາດສານອາຫານແບບຊໍາເຮື້ອ (ເດັກລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ). ໃນດ້ານຍຸດທະສາດ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງລັດຖະບານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ 2016 – 2020, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ພາກລັດໃນລະດັບສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນ ໃນການວາງແຜນ, ການປະສານງານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ອີງຕາມໂຕເລກລ້າສຸດຈາກການສໍາຫຼວດຕົວຊີ້ວັດທາງສັງຄົມໃນປີ 2017, ອັດຕາການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 35,6 ສ່ວນຮ້ອຍ ມາເປັນ 33 ສ່ວນຮ້ອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີວຽກງານອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາເດັກຂາດສານອາຫານແບບຊໍຳເຮື້ອ (ເດັກລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ), ໂດຍສະເພາະເເມ່ນຢູ່ ເເຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເເລະ ຄໍາມ່ວນ ເຊິ່ງເປັນເເຂວງທີ່ຍັງມີບັນຫາເດັກນ້ອຍຂາດສານອາຫານສູງ.

ທ່ານ ບາວເວີ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນເນັ້ນຕື່ມໃນມື້ລົງນາມວ່າ “ອົງການພັດທະນາສາກົນອາເມລິກາ (USAID) ແມ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບບັນຫາທາງດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງສຶບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ການລົງນາມໃນພິທີຄັ້ງນີ້ ເເມ່ນເປັນນິມິດໝາຍທີ່ດີ ເຮັດໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງສາຍພົວພັນທີ່ເເໜ້ນເເຟ້ນຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເເລະ ລັດຖະບານເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຮ່ວມມືແບບຮອບດ້ານເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ”.

 

ນອກເໜືອຈາກການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ, ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ສປປ ລາວ ເພື່ອປັບປຸງດ້ານການສຶກສາ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ ແລະ ການລົງທືນ, ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍອີກດ້ວຍ.