Document resources

[LA] Home Based Learning Materials_ແບບຝຶກຫັດ

[LA] Home Based Learning Materials_ແບບຝຶກຫັດ

ແບບຝຶກຫັດດ້ວຍຕົນເອງ ທັງມ່ວນ ທັງໄດ້ຮຽນຮູ້ ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 2

Download the file

Recent photographs

PHC (16)

Health

PHC (16)

View full-size image

Latest videos

USAID Nurture 1000 Days Home Visit (ການຢ້ຽມຢາມຄົວເຮືອນ 1000 ວັນ)

USAID Nurture 1000 Days Home Visit (ການຢ້ຽມຢາມຄົວເຮືອນ 1000 ວັນ)

ວິດີໂອນີ້ແມ່ນວິດີໂອສາທິດການຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ 1000 ວັນ ຂອງອາສາສະໝັກບ້ານ ຊຶ່ງແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງໂຄງການຢູເສດ...

Watch the video