Child Protection

Thursday 11 July 2024

Empowering Change: Nui's Journey from Struggle to Stability

Friday 21 June 2024

ການລົງໂທດໂດຍກາຍຄ້ຽນຕີ: ອີງຕາມສະພາບການປະຈຸບັນ ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 60 ປີໃນການບັນລຸເປົ້າຫມາຍ ປີ 2030 ໃນການຢຸດການລົງໂທດທາງຮ່າງກາຍໃນທົ່ວໂລກ.

ດັ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ແລ້ວວ່າ ສປປ ລາວ ກຳລັງຈະກາຍເປັນປະເທດທີ່ 66 ທີ່ໄດ້ກຳນົດວ່າການໃສ່ໂທດທາງຮ່າງກາຍຖືເປັນສິີ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ຜ່ານການວິເຄາະໂດຍອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກແມ່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖ້າບໍ່ມີການເລັ່ງປະຕິບັດມາດຕະການດັ່ງກ່າວ, ມັນອາດຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ 60 ປີ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍລະດັບໂລກໃນການລົບລ້າງການໃສ່ໂທດທາງດ້ານຮ່າງກາຍທຸກຮູບແບບ.

Friday 21 June 2024

Corporal Punishment: At current rate, 60 years needed to meet 2030 target of global prohibition

As Laos becomes the 66th country to outlaw corporal punishment, analysis by Save the Children suggests it will take another 60 years to meet the global target to eliminate of all forms of corporal punishment, unless the current rate of progress is sped up [1].

Monday 3 June 2024

Promoting Child Rights and Preventing Violence: Children's Day Events in Luang Prabang

Celebrating Children's Day in Luang Prabang: A Joint Effort with the Lao Women’s Union

Monday 4 March 2024

ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານນະໂຍບາຍເພື່ອສ້າງການປ່ຽນໃນກົດປະເພນີໃຫ້ມີຄວາມແທດເໝາະຂື້ນໃນແຂວງ ຜົ່ງສາລີ ແລະ ອຸດົມໄຊ.

ວັນທີ່ 27/ 2 – 2/3, ໂຄງການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ການບັງຄັບໃຫ້ແຕ່ງດອງ  (CEFM) ຮ່ວມກັບ ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ຕາງໜ້າເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫລົ່າເຜົ່າມົ້ງ ແລະ ເຜົ່າກຶມມຸ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການທົບທວນບາງກົດກົດປະເພນີ ຫລື ທຳນຽມ ປະຕິບັດຂອງເຜົ່າມົ້ງ, ເຜົ່າກຶມມຸ ແລະ ເຜົ່າ ອາຄ່າ ຂື້ນທີ່ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

Pages